PRIVAATSUSPOLIITIKA

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Käesolev dokument määratleb Nunnumeeter OÜ-I käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on sooritab ostu e-poest.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Nunnumeeter OÜ -le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Nunnumeeter OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi
  • elukoht/asukoht;
  • arveldusarve;
  • kontaktandmed.
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
  • andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
  • kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Nunnumeeter OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja

Seaduses sätestatud alustel on Nunnumeeter OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Nunnumeeter OÜ  töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Nunnumeeter OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Nunnumeeter OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Nunnumeeter OÜ  saadab Klientidele Nunnumeeter OÜ -i pakkumisi. Samuti edastab Nunnumeeter OÜ Klientidele pakkumisi, mille on teinud Nunnumeeter OÜ poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal Nunnumeeter OÜ -ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info.nunnumeeter@gmail.com vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info.nunnumeeter@gmail.com vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info.nunnumeeter@gmail.com